SFS 2008:1221 Förordning om ändring i förordningen (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg

081221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:142) om
inskrivning av rätt till luftfartyg;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:142) om inskriv-

ning av rätt till luftfartyg

dels

att 2 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen närmast före 3 § ska införas en ny rubrik som

ska lyda ”Personuppgifter och registerändamål”.

2 §

Transportstyrelsen är inskrivningsmyndighet enligt 1

b

§ lagen

(1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:1221

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008