SFS 2008:1223 Förordning om ändring i förordningen (1975:928) om handläggning av partrederiärenden

081223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1975:928) om
handläggning av partrederiärenden;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 1, 2, 5, 7 och 8 §§ förordningen (1975:928)

om handläggning av partrederiärenden

1

ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut

mot ”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse av

1 § 2001:808
2 § 2001:808
5 § 2001:808
7 § 2001:808
8 § 2001:808.

SFS 2008:1223

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008