SFS 2008:1224 Förordning om ändring i förordningen (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering

081224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1975:929) med vissa
bestämmelser om fartygs identifiering;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 2 och 3 §§ samt

4 kap. 2 § förordningen (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs
identifiering

1

ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1987:1144.

Senaste lydelse av
2 kap. 1 § 2001:809
2 kap. 2 § 2001:809
3 kap. 2 § 2001:809
3 kap. 3 § 2001:809
4 kap. 2 § 1988:477.

SFS 2008:1224

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008