SFS 2008:1225 Förordning om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

081225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygsregisterförordningen
(1975:927);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 1 kap. 1, 4 och 8 §§ fartygsregisterförord-

ningen (1975:927)

1

ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrel-

sen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse av

1 kap. 1 § 2001:807
1 kap. 4 § 2001:807
1 kap. 8 § 2001:807.

SFS 2008:1225

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008