SFS 2008:1227 Förordning om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

081227.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1115) med
instruktion för Rymdstyrelsen;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1115) med instruk-

tion för Rymdstyrelsen

dels

att nuvarande 2 § ska betecknas 4 § och att nuvarande 3–7 §§ ska be-

tecknas 6–10 §§,

dels

att 1 och den nya 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 2, 3 och 5 §§, av

följande lydelse.

1 §

Rymdstyrelsen har till uppgift att främja utvecklingen av svensk rymd-

verksamhet och rymdforskning.

Myndigheten ska verka för att rymdverksamhet och rymdforskning bidrar

till kunskapssamhället och till industrins innovations- och konkurrenskraft
samt tillfredsställer samhällets behov inom bland annat transport, kommuni-
kation, miljö och klimat.

2 §

Rymdstyrelsen ska verka för att Sverige bidrar till och drar nytta av det

europeiska samarbetet inom rymdområdet.

3 §

Rymdstyrelsen ska

1. främja svensk rymdrelaterad industri och forskning samt övrig använd-

ning av rymdtekniska tillämpningar,

2. främja och stödja rymdforskning på högsta internationella nivå samt

innovativ och högteknologisk förmåga hos stora, medelstora och små före-
tag inom den rymdrelaterade industrin,

3. stödja insatser som ökar efterfrågan på svensk kompetens och svenska

tjänster och produkter med anknytning till rymdverksamhet och rymdforsk-
ning,

4. ta till vara de fördelar som Sveriges geografiska läge innebär, och
5. verka för att samhällets behov av rymdrelaterad kunskaps- och teknik-

utveckling tillgodoses.

4 §

Rymdstyrelsen ska

1. ta initiativ till forskning, utvecklingsarbete och annan verksamhet med

anknytning till den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten,

SFS 2008:1227

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1227

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

2. verka för att olika intressenters verksamhet på rymd- och fjärranalys-

området samordnas,

3. fördela statligt stöd till rymdforskning, rymdtekniskt utvecklingsarbete

och fjärranalysverksamhet,

4. delta i samarbete inom det europeiska rymdorganet ESA och EU,
5. verka internationellt genom att
– bereda ärenden om internationellt rymd- och fjärranalyssamarbete,
– vara kontaktorgan för samarbete med internationella organisationer och

utländska institutioner på rymd- och fjärranalysområdet, samt

– sluta för verksamheten nödvändiga överenskommelser med motsva-

rande utländska organ och internationella organisationer under förutsättning
att överenskommelserna inte kräver riksdagens eller Utrikesnämndens med-
verkan,

6. samordna det svenska deltagandet i Galileo-programmet, ansvara för

bevakning och uppföljning av därtill anknutet arbete och för information och
rådgivning till svenska myndigheter, organisationer och företag,

7. bereda ärenden om tillstånd till rymdverksamhet samt utöva kontroll av

sådan verksamhet,

8. föra register över rymdföremål i den utsträckning som framgår av för-

ordningen (1982:1069) om rymdverksamhet,

9. främja ändamålsenlig informations- och dokumentationsverksamhet på

rymd- och fjärranalysområdet,

10. i samverkan med andra aktörer verka för ett ökat intresse för naturve-

tenskap och teknik, särskilt bland unga.

5 §

Rymdstyrelsen ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten

disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

;