SFS 2008:1228 Förordning om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten;

081228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:346) med
instruktion för Patentbesvärsrätten;

1

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1988:346) med instruktion

för Patentbesvärsrätten ska införas en ny paragraf, 20 §, av följande lydelse.

20 §

Patentbesvärsrätten ska, i den omfattning den egna verksamheten till-

låter det, ställa tekniskt sakkunniga ledamöter som är förordnade enligt 68 §
patentlagen (1967:837) till förfogande för tjänstgöring i allmänna domstolar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2007:1113.

SFS 2008:1228

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008