SFS 2008:1229 Förordning om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

081229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1111) med
instruktion för Patent- och registreringsverket;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1111) med instruktion

för Patent- och registreringsverket ska ha följande lydelse.

1 §

Patent- och registreringsverket ansvarar för ärenden om patent, varu-

märken, mönster, efternamn och förnamn. Verket för register över perio-
diska skrifter med utgivningsbevis.

Verket är internationell myndighet enligt konventionen om patentsamar-

bete samt handlägger ärenden om registrering av kommunala vapen och om
utgivning av periodisk skrift.

Verket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är särskilt

föreskrivet.

Verket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1229

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008