SFS 2008:1230 Förordning om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

081230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1110) med
instruktion för Bolagsverket;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1110) med instruk-

tion för Bolagsverket

dels

att 2 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande ly-

delse.

2 §

Bolagsverket är inskrivningsmyndighet enligt 4

kap. 2

§ lagen

(2008:990) om företagshypotek.

5 a §

Bolagsverket ska se till att de regelverk och rutiner som verket dispo-

nerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Ver-
ket ska i så stor utsträckning som möjligt minimera riskerna för att verkets
rutiner utnyttjas för ekonomisk brottslighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1230

Utkom från trycket
den 12 december 2008

5

SFS 2008:1173-1270

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008