SFS 2008:1231 Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

081231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1117) med
instruktion för Konkurrensverket;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 2�4 och 6 §§ förordningen (2007:1117) med

instruktion för Konkurrensverket ska ha följande lydelse.

2 §

Konkurrensverket ska verka för en effektiv konkurrens i privat och of-

fentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig
upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Konkurrensverket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar

över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

3 §

1

Konkurrensverket ska fullgöra de uppgifter som följer av

1. konkurrenslagen (2008:579),
2. 16 kap. 7 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och 16 kap.

9 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, trans-
porter och posttjänster,

3. lagen (1986:436) om näringsförbud,
4. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,
5. 10 kap. 7 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, och
6. konkurrensförordningen (2008:604).

4 §

Konkurrensverket ska utöver vad som följer av 3 §

1. uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och pri-

vat verksamhet, lämna förslag till konkurrensutsättning och till regelrefor-
mering samt följa upp utvecklingen på konkurrensområdet,

2. fullgöra den övervakning och rapportering avseende detaljhandel med

alkohol som överenskommits mellan Sverige och Europeiska gemenskaper-
nas kommission,

3. ansvara för efterlevnaden av de rapporteringskrav i fråga om vissa kon-

kurrensfrågor på elmarknaden som följer av artikel 23.8 andra stycket i Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om
gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av
direktiv 96/92/EG

2

, ändrat genom rådets direktiv 2004/85/EG

3

,

1

Senaste lydelse 2008:611.

2

EUT L 176, 15.7.2003, s. 37 (Celex 32003L0054).

3

EUT L 236, 7.7.2004, s. 10 (Celex 32004L0085).

SFS 2008:1231

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1231

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

4. avge yttranden enligt 23 § förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation,

5. inom sina verksamhetsområden och i lämplig omfattning utfärda all-

männa råd,

6. samla in uppgifter för statistikändamål, och
7. när verket från allmän domstol eller Marknadsdomstolen får en kopia

av en dom eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 81 eller
artikel 82 i EG-fördraget utan dröjsmål översända domen eller beslutet till
Europeiska gemenskapernas kommission.

6 §

Konkurrensverket ska bidra till den internationella utvecklingen på kon-

kurrens- och upphandlingsområdena. Verket får vid behov samverka med
motsvarande myndigheter i andra länder.

Konkurrensverket ska inom sitt verksamhetsområde bistå Regeringskans-

liet inom ramen för det europeiska och nordiska samarbetet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)