SFS 2008:1232 Förordning om ändring i mineralförordningen (1992:285)

081232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i mineralförordningen (1992:285);

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 6, 8, 9 b, 22, 25, 44, 48, 49, 53 och 57 §§

mineralförordningen (1992:285)

1

ska ha följande lydelse.

6 §

Bergmästaren ska sända kopior av meddelade undersökningstillstånd

jämte karta till länsstyrelsen och kommunen.

Om tillståndet avser alunskiffer, olja, gasformiga kolväten eller diamant

ska dessutom bergmästaren inom två månader från det att tillståndet medde-
lades kungöra tillståndets innehåll i Post- och Inrikes Tidningar och i ortstid-
ning.

Om tillståndet avser något annat mineral ska berörda fastighetsägare och

övriga kända sakägare delges kopia av tillståndet och kartan.

8 §

Om ett beslut om förlängning av giltighetstiden endast gäller en del av

det ursprungliga undersökningsområdet, ska en karta över det område som
omfattas av förlängningen fogas till beslutet. Dessutom ska det i beslutet
anges att undersökningsområdet har ändrats.

Beslut om förlängning ska sändas till länsstyrelsen och kommunen.
Om beslutet avser något annat mineral än alunskiffer, olja, gasformiga

kolväten eller diamant, ska bergmästaren sända en kopia av beslutet och, i
förekommande fall, av kartan till berörda fastighetsägare och övriga kända
sakägare.

Om beslutet avser alunskiffer, olja, gasformiga kolväten eller diamant,

ska bergmästaren kungöra beslutet i Post- och Inrikes Tidningar och i orts-
tidning.

9 b §

Bergmästaren ska sända kopia av beslut i ärenden om fastställelse av

en arbetsplan till länsstyrelsen och kommunen.

22 §

Den som meddelar en bearbetningskoncession ska sända en kopia av

beslutet till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och kommunen. Om re-
geringen meddelar en koncession ska en kopia av beslutet dessutom sändas
till bergmästaren.

Sedan en koncession har meddelats ska bergmästaren delge berörda fas-

tighetsägare och övriga kända sakägare kopia av koncessionen.

1

Förordningen omtryckt 2005:162.

SFS 2008:1232

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1232

25 §

En ansökan om medgivande till överlåtelse av bearbetningskonces-

sion ska vara skriftlig och ges in till bergmästaren. Den ska innehålla uppgif-
ter om

1. sökandens och förvärvarens namn, hemvist och adress, samt
2. förvärvarens plan för den fortsatta verksamheten och en utredning om

förvärvarens tekniska och ekonomiska möjligheter att fullfölja planen.

En kopia av bearbetningskoncessionen ska fogas till ansökan.
Sökanden ska betala ansökningsavgift med 2 000 kronor för varje överlå-

ten koncession.

I övrigt tillämpas 19 § andra meningen och 20 § i fråga om sökanden.
Bergmästaren ska sända en kopia av beslutet till länsstyrelsen, lantmäteri-

myndigheten och kommunen. Bergmästaren ska delge berörda fastighets-
ägare och övriga kända sakägare en kopia av beslutet.

44 §

Bergmästaren ska sända kopia av beslutet om markanvisning till läns-

styrelsen, lantmäterimyndigheten och kommunen.

48 §

2

När mineralersättning enligt 7 kap. 7 § minerallagen (1991:45) fast-

ställs ska mängden uppfordrad malm och dess innehåll av koncessionsmine-
ral bestämmas med ledning av vad som kan tillgodogöras efter det att anrik-
ning har skett.

Vid beräkningen av genomsnittspriset under året ska följande uppgifter

användas:

1. för silver det dagliga fix spot-priset på ädelmetallbörsen London Bul-

lion Market,

2. för övriga ädelmetaller de dagliga eftermiddagsfixpriserna på ädel-

metallbörsen London Bullion Market,

3. för övriga metaller utom järn de dagliga cash official-säljpriserna på

metallbörsen London Metal Exchange,

4. för järn det publicerade priset för gruvföretaget i fråga avseende pellets,

och

5. för övriga mineral ett skäligt belopp.

49 §

Beslut om mineralersättning ska delges koncessionshavaren och fas-

tighetsägare inom koncessionsområdet.

53 §

Om giltighetstiden för en bearbetningskoncession går ut eller om

koncessionshavaren frånträder sin rätt enligt 6 kap. 2 § andra stycket mine-
rallagen (1991:45) ska bergmästaren sända meddelande om detta till länssty-
relsen, lantmäterimyndigheten och kommunen och, om det kan ske, till fas-
tighetsägaren.

57 §

När gruvarbete eller motsvarande arbete påbörjas, nedläggs, avbryts

för en längre tid än sex månader eller återupptas, ska detta genast anmälas
hos bergmästaren. Bergmästaren ska genast underrätta länsstyrelsen i det län
där verksamheten bedrivs om en anmälan kommer in.

2

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

3

SFS 2008:1232

Innehavare av gruva eller motsvarande anläggning som uppsåtligen eller

av oaktsamhet underlåter att göra sådan anmälan som avses i första stycket
ska dömas till böter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008