SFS 2008:1233 Förordning med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

081233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Sveriges geologiska
undersökning;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver

1

följande.

Uppgifter

1 §

Sveriges geologiska undersökning är förvaltningsmyndighet för frågor

om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.

Myndigheten förvaltar anläggningar och annan egendom som tidigare an-

vänts för statens civila beredskapslagring av olja.

2 §

Sveriges geologiska undersökning ska tillhandahålla geologisk infor-

mation för samhällets behov på kort och lång sikt. Myndigheten ska i detta
syfte

1. bedriva en behovsstyrd insamling av grundläggande geologisk infor-

mation, och

2. förvalta och utveckla insamlad information i syfte att göra den mer till-

gänglig och användbar.

3 §

Sveriges geologiska undersökning ska bidra till att skapa goda förut-

sättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser. Myndigheten
ska främja företagande och tillväxt genom att

1. följa utvecklingen inom mineralsektorn och marknadsföra Sverige som

prospekteringsland, och

2. ge vägledning till företag som prospekterar i Sverige och tillgodose de-

ras behov av prospekteringsinformation.

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten dis-

ponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

4 §

Sveriges geologiska undersökning handlägger ärenden enligt mineral-

lagstiftningen, lagstiftningen om kontinentalsockeln och rennäringslagen
(1971:437) samt tar emot uppgifter enligt lagen (1975:424) om uppgiftsskyl-
dighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning.

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag

för tillämpningen av 3�5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen
(1987:10).

1

Jfr prop. 1997/98:1, utg.omr. 24, bet. 1997/98:NU1, rskr. 1997/98:130.

SFS 2008:1233

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1233

5 §

Sveriges geologiska undersökning ska avveckla och miljösäkra statens

anläggningar och annan egendom enligt 1 § andra stycket. Myndigheten ska
vidare bedriva en miljö- och funktionskontroll av genomförda avvecklings-
åtgärder vid dessa anläggningar och det statliga gruvfältet i Adak samt svara
för förvaltning av egendomen.

6 §

Sveriges geologiska undersökning ska främja och stödja riktad grund-

forskning och tillämpad forskning inom det geovetenskapliga området.

7 §

Sveriges geologiska undersökning ska, i den omfattning som bedöms

lämplig utifrån mål och uppgifter i övrigt, medverka i internationellt sam-
arbete och internationella utvecklingsprojekt. Myndigheten ska sträva efter
att arbetet medfinansieras av övriga deltagande parter.

8 §

Sveriges geologiska undersökning ska inom sitt ansvarsområde verka

för att miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och delmålet om
naturgrusanvändning under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö nås.

Myndigheten ska ansvara för samordning, utveckling, uppföljning, utvär-

dering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet Grund-
vatten av god kvalitet. Myndigheten ska rapportera till det miljömålsråd som
finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som behövs.

9 §

Sveriges geologiska undersökning ska bidra till att delmålen om efter-

behandling av förorenade områden inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
nås, genom att

1. inventera samt genomföra ansvarsutredningar och nödvändiga under-

sökningar av objekt som förorenats av en statlig organisation som inte längre
finns kvar, och

2. samverka med Naturvårdsverket.

10 §

Sveriges geologiska undersökning får mot avgift bedriva uppdrags-

verksamhet, inklusive tjänsteexport, samt ta ut avgifter för tillhandahållan-
det av geologisk information. Myndigheten får bestämma avgifternas storlek
och får disponera inkomsterna.

I fråga om tjänsteexport undantas myndigheten från kravet på lönsamhet i

3 § tjänsteexportförordningen (1992:192). Myndigheten ska i stället beräkna
avgifterna så att full kostnadstäckning uppnås.

Uppdragsverksamheten ska ha nära samband med myndighetens uppgif-

ter i övrigt och bidra till en ökad samverkan med andra myndigheter. Myn-
digheten ska undvika att konkurrera med privata aktörer.

Ledning

11 §

Sveriges geologiska undersökning leds av en myndighetschef.

12 §

Vid Sveriges geologiska undersökning ska det finnas ett insynsråd

som består av högst sju ledamöter.

background image

3

SFS 2008:1233

Organisation

13

§

Inom Sveriges geologiska undersökning finns ett särskilt beslutsorgan

som benämns Bergsstaten och som har till uppgift att handlägga ärenden
som rör prospektering och utvinning av mineral. Bergsstaten beslutar i frå-
gor enligt minerallagen (1991:45).

Bergsstaten leds av bergmästaren.

14 §

Bergsstaten ansvarar för sina beslut och ansvarar för sin verksamhet

inför myndighetens ledning.

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Bergsstaten tillde-

las medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten
bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlit-
ligt sätt.

Anställningar och uppdrag

15 §

Generaldirektören är myndighetschef.

16 §

Bergmästaren anställs av regeringen.

Personalansvarsnämnd

17 §

Vid Sveriges geologiska undersökning ska det finnas en personal-

ansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Sveri-

ges geologiska undersökning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009, då förordningen

(2007:1318) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning och för-
ordningen (2007:1319) med instruktion för Bergsstaten ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008