SFS 2008:1235 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

081235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag att ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2004:1176) om ändring i nämnda lag
ska ha följande lydelse.

Denna lag

2

träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången

för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2010.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:56, bet. 2008/09:CU9, rskr. 2008/09:97.

2

Senaste lydelse 2005:936.

SFS 2008:1235

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008