SFS 2008:1236 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

081236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen

(1995:1554) att punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
till lagen (2004:1173) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1.

2

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången

för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2004. Bestäm-
melserna i 4 kap. 14 f och 14 g §§ får dock tillämpas först för det räken-
skapsår som inleds närmast efter den 31 december 2010.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2008/09:56, bet. 2008/09:CU9, rskr. 2008/09:97.

2

Senaste lydelse 2005:918.

SFS 2008:1236

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;