SFS 2008:1237 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

081237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 15 a kap. 7 § försäkringsrörelse-

lagen (1982:713)

3

ska ha följande lydelse.

15 a kap.

7 §

4

För vart och ett av de överlåtande bolagen och, vid absorption, det

övertagande bolaget ska fusionsplanen granskas av en eller flera revisorer.
Granskningen ska vara så omfattande och ingående som god revisionssed
kräver. Revisorerna ska för varje bolag yttra sig skriftligt över sin gransk-
ning. Av yttrandena ska det framgå om fusionsvederlaget och grunderna för
dess fördelning har bestämts på ett sakligt och korrekt sätt. Det ska också
anges vilken eller vilka metoder som har använts vid värderingen av bola-
gets tillgångar och skulder, resultatet av de tillämpade värderingsmetoderna
samt deras lämplighet och vilken vikt som har tillmätts dem vid den samlade
bedömningen av värdet på vart och ett av bolagen. Särskilda svårigheter att
uppskatta värdet av egendomen ska anmärkas.

I yttrandena ska det särskilt anges,
1. vid absorption, om revisorerna vid sin granskning funnit att fusionen

medför fara för att borgenärerna i det övertagande försäkringsaktiebolaget
inte ska få sina fordringar betalda, och

2. vid kombination, om de överlåtande försäkringsaktiebolagens samman-

lagda verkliga värde för det övertagande bolaget uppgår till minst aktiekapi-
talet i detta.

Om samtliga aktieägare i de bolag som deltar i fusionen har samtyckt till

det, får granskningen och yttrandena begränsas till de omständigheter som
anges i andra stycket.

Revisorernas yttranden ska fogas till fusionsplanen.
En revisor som avses i första stycket ska vara en auktoriserad eller god-

känd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Om inte annat framgår av
bolagsordningen, ska revisorn utses av bolagsstämman i respektive bolag.

1

Prop. 2008/09:56, bet. 2008/09:CU9, rskr. 2008/09:97.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/63/EG av den 13 november 2007

om ändring av rådets direktiv 78/855/EEG och 82/891/EEG med avseende på kravet
på ett utlåtande från en oberoende sakkunnig vid en fusion eller en delning av aktiebo-
lag (EUT L 300, 17.11.2007, s. 47, Celex 32007L0063).

3

Lagen omtryckt 1995:1567.

4

Senaste lydelse 2001:238.

SFS 2008:1237

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1237

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Om någon särskild revisor inte är utsedd, ska granskningen i stället utföras
av bolagets revisorer.

För en revisor som har utsetts att utföra granskning enligt första stycket

gäller bestämmelserna i 10 kap. 13 § och 14 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2008. Äldre bestämmelser gäller

dock i fråga om fusioner där fusionsplan har upprättats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)