SFS 2008:1239 Förordning om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade

081239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till auktoriserade
adoptionssammanslutningar och till
riksorganisationer för adopterade;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till auktori-

serade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopte-
rade. Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 §

Ändamålet med statsbidraget till auktoriserade adoptionssammanslut-

ningar är att stödja deras arbete med internationell adoptionsförmedling.

3 §

Ändamålet med statsbidraget till riksorganisationer för adopterade är

att ge ett verksamhetsstöd till dessa organisationer.

Definitioner

4 §

I denna förordning avses med

auktoriserad adoptionssammanslutning:

sammanslutning som har aukto-

risation att arbeta med internationell adoptionsförmedling enligt 6 § och
6 a § lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling,

riksorganisation för adopterade:

ideell förening vars huvudsakliga ända-

mål är att tillvarata adopterade medlemmars intressen.

Villkor för statsbidrag

5 §

Statsbidrag får ges till auktoriserade adoptionssammanslutningar och

till riksorganisationer för adopterade.

6 §

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor får ange villkor för

statsbidraget.

SFS 2008:1239

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1239

Ärendenas handläggning

7 §

Efter ansökan prövas frågor om statsbidrag av Myndigheten för inter-

nationella adoptionsfrågor.

8 §

Ansökan om statsbidrag från auktoriserade adoptionssammanslut-

ningar ska ha kommit in till Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
senast den 15 januari bidragsåret. Ansökan om statsbidrag från riksorganisa-
tioner för adopterade ska ha kommit in till Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor senast den 31 mars bidragsåret.

Fördelning av statsbidrag

9 §

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor får fördela högst 10

procent av statsbidraget till riksorganisationer för adopterade.

10 §

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor får fördela reste-

rande del av statsbidraget till auktoriserade adoptionssammanslutningar en-
ligt följande:

1. 50 procent av statsbidraget fördelas med lika stort belopp mellan samt-

liga auktoriserade adoptionssammanslutningar och resterande belopp för-
delas efter det genomsnittliga antalet barn som var och en av sammanslut-
ningarna har förmedlat under de två föregående åren.

2. Statsbidrag utges endast om en auktoriserad adoptionssammanslutning

har haft auktorisation under de två föregående kalenderåren och förmedlat
barn för adoption minst ett av de två föregående kalenderåren.

3. Det totala beräknade statsbidraget får vara högst 10 000 kr per genom-

snittligt antal förmedlade barn under de två föregående kalenderåren.

Redovisning m.m.

11 §

Auktoriserade adoptionssammanslutningar och riksorganisationer för

adopterade ska årligen lämna en samlad redovisning till Myndigheten för in-
ternationella adoptionsfrågor om statsbidragets användning i förhållande till
bidragets ändamål enligt denna förordning. Redovisningen ska lämnas se-
nast den 1 juni året efter bidragsåret av de auktoriserade adoptionssamman-
slutningarna och senast den 31 mars året efter bidragsåret av riksorganisatio-
nerna för adopterade.

12 §

Auktoriserade adoptionssammanslutningar och riksorganisationer för

adopterade som beviljats statsbidrag är skyldiga att på begäran av Myndig-
heten för internationella adoptionsfrågor lämna det underlag som behövs för
myndighetens granskning.

Återbetalning och återkrav

13 §

Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetal-

ningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

background image

3

SFS 2008:1239

2. bidraget inte används för det ändamål det har beviljats,
3. villkor i beslutet om bidrag inte följts,
4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 11 §, eller
5. mottagaren är en auktoriserad adoptionssammanslutning och denna har

fått sin auktorisation återkallad.

Om en mottagare av ett bidrag är återbetalningsskyldig enligt första

stycket ska Myndigheten för internationella adoptionsfrågor besluta att helt
eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl får Myndig-
heten för internationella adoptionsfrågor efterge återkrav helt eller delvis.

Överklagande

14 §

Myndigheten för internationella adoptionsfrågors beslut enligt denna

förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008