SFS 2008:1241 Förordning om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

081241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1513) om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 § förordningen (1998:1513) om yrkes-

verksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

1

Den legitimerade läkare som vill uppnå specialistkompetens ska

genomgå vidareutbildning under minst fem år för att förvärva de kunskaper,
färdigheter och förhållningssätt som föreskrivits för den sökta specialist-
kompetensen. Specialistkompetensen ska förvärvas genom tjänstgöring som
läkare under handledning och genom deltagande i kompletterande utbild-
ning (specialiseringstjänstgöring).

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om indelning och benämning av

de specialiteter inom vilka specialistkompetens kan uppnås samt om vad
som ska krävas för att få bevis om specialistkompetens. Meriter från utbild-
ning på forskarnivå får tillgodoräknas i specialiseringstjänstgöringen.
Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om tillgodoräknande av så-
dana meriter.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:668. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket med tabell upp-

hävs.

SFS 2008:1241

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;