SFS 2008:1242 Förordning om ändring i förordningen (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen

081242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1202) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2007:1202) med instruktion

för Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

12 §

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring har till uppgift att

– bistå Socialstyrelsen med att dela in och benämna de specialiteter inom

vilka specialistkompetens kan uppnås samt med att avgöra vad som ska krä-
vas för att få bevis om specialistkompetens,

– bistå Socialstyrelsen med att utarbeta målbeskrivningar som avses i 4

kap. 3 § förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjuk-
vårdens område,

– stödja sjukvårdshuvudmännen för att uppnå hög kvalitet i specialise-

ringstjänstgöringen,

– främja utbildning av handledare inom specialiseringstjänstgöringen,
– följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen, samt
– utarbeta kriterier för utbildande enheter för att säkerställa att verksam-

heten har den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda specialise-
ringstjänstgöring av hög kvalitet.

Rådet ska vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda läkares kom-

petens i förhållande till fastställda målbeskrivningar.

Rådet består av en ordförande och sju andra ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2008:1242

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008