SFS 2008:1243 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

081243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring;

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 20 kap. 11 a § lagen (1962:381)

om allmän försäkring

2

ska ha följande lydelse.

20 kap.

11 a §

3

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bestämmelsen i 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

gäller inte avvisningsbeslut som har meddelats av Försäkringskassan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2008/09:22, bet. 2008/09:SfU6, rskr. 2008/09:96.

2

Lagen omtryckt 1982:120.

3

Senaste lydelse 2004:781. Ändringen innebär att första stycket upphävs.

SFS 2008:1243

Utkom från trycket
den 12 december 2008

6

SFS 2008:1173-1270

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;