SFS 2008:1244 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

081244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1991:1047) om

sjuklön

dels

att 9 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a §

En arbetsgivare är inte skyldig att utge sjuklön vid sjukdom för sådan

tid som arbetstagaren omfattas av bestämmelserna i 16 a kap. 2 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

9 §

Arbetstagaren ska lämna arbetsgivaren en skriftlig försäkran om att

han eller hon har varit sjuk och i vilken omfattning som arbetsförmågan har
varit nedsatt på grund av sjukdomen samt om han eller hon då omfattades av
bestämmelserna i 16 a kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. För-
säkran behöver inte innehålla närmare uppgift om sjukdomen. Arbetsgivaren
är inte skyldig att betala ut sjuklönen innan arbetstagaren har lämnat försäk-
ran.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2008/09:22, bet. 2008/09:SfU6, rskr. 2008/09:96.

SFS 2008:1244

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008