SFS 2008:1245 Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

081245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd;

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 38 § lagen (1996:1030) om under-

hållsstöd ska ha följande lydelse.

38 §

2

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat anges

i beslutet.

Bestämmelserna i 20 kap. 10–13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäk-

ring om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut samt över-
klagande av Försäkringskassans och domstols beslut tillämpas också i
ärende enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2008/09:22, bet. 2008/09:SfU6, rskr. 2008/09:96.

2

Senaste lydelse 2004:829.

SFS 2008:1245

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008