SFS 2008:1246 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

081246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 13 kap. 21 § lagen (1998:674) om

inkomstgrundad ålderspension ska ha följande lydelse.

13 kap.

21 §

2

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2008/09:22, bet. 2008/09:SfU6, rskr. 2008/09:96.

2

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2008:1246

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008