SFS 2008:1247 Förordning om stöd för investeringar i solvärme

081247.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd för investeringar i solvärme;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

För att främja användningen av solvärmeteknik får statligt stöd lämnas

till den som investerar i sådan teknik. Stödet lämnas som ett engångsbidrag
enligt vad som anges i denna förordning. Stöd får lämnas endast om det
finns medel.

2 §

I förordningen avses med

solvärme

: uppvärmning med värmeenergi alstrad genom direkt omvand-

ling av solstrålningsenergi,

småhus

: en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda

till rad- eller kedjehus.

Förutsättningar för stöd

3 §

Stöd får ges till installation av en solvärmeanordning för tappvarmvat-

ten, processvarmvatten och uppvärmning eller kylning av utrymmen om sol-
fångaren

1. är glasad och har vätska som värmebärare,
2. uppfyller de kvalitetskrav och den beräkning av årligt värmeutbyte som

Boverket meddelar föreskrifter om.

4 §

Stöd får inte ges för en åtgärd som fått annat statligt eller kommunalt

stöd.

Stödets storlek

5 §

Stödets storlek ska bestämmas på grundval av solfångarens beräknade

årliga värmeutbyte och motsvara 2 kronor 50 öre per kilowattimme. När stö-
det avser småhus får det dock uppgå till högst 7 500 kronor per lägenhet.
Stöd till ett projekt får uppgå till högst 3 miljoner kronor.

Om stödet omfattar en åtgärd som helt eller delvis finansieras med en för-

säkringsersättning, ska stödbeloppet enligt första stycket minskas med ett
belopp som motsvarar försäkringsersättningen.

SFS 2008:1247

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1247

Förfarandet

6 §

Efter ansökan av den som investerar i solvärme prövas frågor om stöd

av länsstyrelsen i det län där solvärmeanordningen ska installeras.

7 §

En ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen

1. innan projektet har påbörjats om sökanden är ett företag, eller
2. i övriga fall, inom sex månader från det att projektet påbörjades.

8 §

Ett projekt ska anses vara påbörjat när själva arbetet med installationen

av solvärmeanordningen påbörjas.

Ett projekt ska anses vara slutfört när arbetet med installationen av solvär-

meanordningen har slutförts.

9 §

Om länsstyrelsen beslutar att bevilja stöd ska den även besluta när pro-

jektet senast ska vara slutfört.

Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose

syftet med stödet.

10 §

En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen

inom sex månader från det att projektet, enligt länsstyrelsens beslut, senast
ska vara slutfört.

11 §

Länsstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd inte ska betalas ut om

1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt or-

sakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och

mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som

ansökt om stödet borde ha insett detta, eller

4. villkoren för stödet inte har följts.
Om länsstyrelsen beslutar att stöd ska betalas ut, ska beslutet förenas med

villkor om att stödmottagaren ska lämna de uppgifter som krävs för uppfölj-
ning och utvärdering av stödet.

Boverket sköter utbetalningen av stödet.

�&terbetalning och återkrav

12 §

Mottagaren av ett stöd som har betalats ut enligt denna förordning är

återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 11 § första
stycket föreligger eller om sådana villkor som avses i 11 § andra stycket inte
har följts.

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska

länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns
särskilda skäl får länsstyrelsen efterge återkrav helt eller delvis.

background image

3

SFS 2008:1247

Bemyndiganden

13 §

Boverket får meddela närmare föreskrifter om

1. de kvalitetskrav som solvärmeanordningen ska uppfylla,
2. hur solfångarens årliga värmeutbyte ska bestämmas, och
3. ansökan om stöd och begäran om utbetalning.

Tillsyn

14 §

Boverket utövar tillsyn över stödverksamheten.

�verklagande

15 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Bo-

verket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Boverket i
ett överklagat ärende om utbetalning av stöd får dock inte överklagas hos
domstol.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009, då förordningen

(2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme och förordningen
(2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler ska
upphöra att gälla.

2. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för en åtgärd som

påbörjats eller

för ansökningar om stöd som inkommit till länsstyrelsen före

ikraftträdandet av denna förordning.

3. För åtgärder som påbörjats före ikraftträdandet av denna förordning ska

en ansökan om stöd enligt förordningen (2000:287) om statligt bidrag till in-
vesteringar i solvärme ha inkommit till länsstyrelsen senast den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008