SFS 2008:1248 Förordning om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

081248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för
konvertering från direktverkande elvärme i
bostadshus;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:1255) om stöd för

konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

1

dels

att 7 och 12 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att 4, 9, 15 och 26 §§ ska ha följande lydelse.

4 §

Stöd får ges till en konvertering som innebär att direktverkande el-

värme i en bostadslägenhet eller bostadsanknuten lokal helt eller delvis er-
sätts med ett vattenburet värmesystem där värmeenergi tillförs genom an-
slutning till fjärrvärme.

För att stöd ska ges till en sådan konvertering krävs att den medför att

fjärrvärme svarar för minst 70 procent av bostadslägenhetens respektive lo-
kalens beräknade årliga värmebehov för uppvärmning av utrymmen. Fjärr-
värme ska också svara för hela det beräknade årliga värmebehovet för upp-
värmning av tappvarmvatten utom i de fall då solvärme svarar för en del av
detta värmebehov.

9 §

Stöd får inte ges till åtgärder för vilka stöd givits enligt förordningen

(2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram, förordningen
(2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energi-
försörjning eller förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energi-
effektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som an-
vänds för offentlig verksamhet.

15 §

Efter att stödets storlek bestämts enligt 11 § ska avdrag göras med ett

belopp som motsvarar annat statligt eller kommunalt stöd till åtgärden. Av-
drag ska även göras med ett belopp som motsvarar finansiering som skett
med försäkringsersättning.

26 §

2

Boverket får meddela

1. närmare föreskrifter om vad som krävs för att en åtgärd vid tillämp-

ningen av 4, 5 eller 6 § ska omfattas av stöd,

1

Förordningen omtryckt 2006:125.

2

Senaste lydelse 2006:1400.

SFS 2008:1248

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1248

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

2. närmare föreskrifter om när en åtgärd ska anses vara påbörjad respek-

tive slutförd enligt 8 §,

3. föreskrifter om hur de stödberättigande kostnaderna ska beräknas enligt

10 §,

4. närmare föreskrifter om vad som avses med inbesparade kostnader en-

ligt 13 §,

5. föreskrifter om de uppgifter och den utredning som ska finnas med i en

ansökan enligt 17 eller 19 §, och

6. föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbetalning av stöd.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
2. Om en åtgärd har påbörjats eller en ansökan om stöd har inkommit till

länsstyrelsen före ikraftträdandet gäller 7, 9, 12, 15 och 26 §§ i sin äldre ly-
delse.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)