SFS 2008:1249 Förordning om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

081249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning
(1990:12);

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 3

§ totalförsvarets folkrättsförordning

(1990:12) ska ha följande lydelse.

3 §

1

Utöver vad som följer av 2 § ska följande anses som kombattanter.

1. Polismän som enligt lagen (1943:881) om polisens ställning under krig

deltar i rikets försvar.

2.

De som tjänstgör som beredskapspoliser enligt förordningen

(2008:1097) om beredskapspolisen och som deltar i rikets försvar.

3. De som är skyddsvakter eller skyddsområdesvakter enligt lagen

(1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

4. Personal ur Tullverket som tjänstgör som gränsövervakningspersonal

enligt lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.

5. Medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1994:653.

SFS 2008:1249

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;