SFS 2008:1250 Förordning om ändring i förordningen (2007:1194) med instruktion för Arkitekturmuseet

081250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1194) med
instruktion för Arkitekturmuseet;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1194) med instruk-

tion för Arkitekturmuseet

dels

att 1, 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 a §, samt närmast

före 6 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

Arkitekturmuseet har till uppgift att belysa arkitekturen, samhällspla-

neringen och forskningen inom sitt verksamhetsområde samt levandegöra
den byggda, anlagda och formgivna miljöns samband med samhället och
samhällsplaneringen.

Vidare ska myndigheten verka för ett stärkt intresse för arkitektur, form-

givning och design samt en ökad kunskap inom dessa områden.

4 §

Samlingsområdet omfattar de föremål som har samband med myndig-

hetens uppgifter enligt 1 § första stycket.

5 §

På nationell, regional och lokal nivå ska myndigheten samverka med

andra berörda myndigheter och enskilda aktörer.

Myndigheten ska samarbeta med Moderna museet om gemensamma

funktioner.

Insynsråd

6 a §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst

fem ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

SFS 2008:1250

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;