SFS 2008:1251 Förordning om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

081251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i begravningsförordningen
(1990:1147);

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 36, 39, 44 och 45 §§ begravningsförordningen

(1990:1147) ska ha följande lydelse.

36 §

1

Stoftet efter en person som har avlidit i Sverige får föras ut ur landet

om Skatteverket har utfärdat en passersedel.

Passersedeln ska följa med stoftet under transporten.

39 §

2

Sedan stoftet har förts ut ur Sverige ska den som ordnat med trans-

porten över gränsen intyga på en kopia av passersedeln att stoftet har förts ut
och återsända kopian till Skatteverket. Kopian ska ha kommit in till Skatte-
verket inom två veckor från den dag då stoftet fördes ut.

44 §

3

Om askan efter en avliden som har kremerats i Sverige ska föras ut

ur landet, måste ett utdrag ur kremationsjournalen om den avlidne först in-
hämtas.

Utdraget ska tillhandahållas av den som innehar krematoriet.

45 §

4

Sedan askan har förts ut ur Sverige ska den som ordnat med trans-

porten över gränsen intyga på utdraget ur kremationsjournalen att askan har
förts ut och återsända utdraget till innehavaren av krematoriet. Utdraget ska
ha kommit in till krematoriet inom två veckor från den dag då askan fördes
ut.

Innehavaren av krematoriet ska därefter genast sända ett meddelande till

Skatteverket om att askan enligt mottaget bevis har förts ut ur Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

1

Senaste lydelse 2003:947.

2

Senaste lydelse 2003:947.

3

Senaste lydelse 1999:882.

4

Senaste lydelse 2003:947.

SFS 2008:1251

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1251

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)