SFS 2008:1253 Förordning om ändring i förordningen (2007:1179) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven

081253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1179) med
instruktion för Riksarkivet och landsarkiven;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 3 och 8 §§ förordningen (2007:1179) med

instruktion för Riksarkivet och landsarkiven ska ha följande lydelse.

3 §

Riksarkivet har överinseende över den offentliga arkivverksamheten

och handlägger arkivuppgifter som inte någon annan myndighet ska hand-
lägga.

Riksarkivet ska särskilt
1. verka för att myndigheter och sådana andra organ som avses i 2 § andra

stycket 1–7 på ett ändamålsenligt sätt fullgör sina skyldigheter enligt arkiv-
lagen (1990:782) att bevara, hålla ordnade och vårda sina arkiv så att arki-
ven tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av informa-
tion för rättskipning och förvaltning samt forskningens behov,

2. verka för utveckling av arkivverksamheten,
3. verka för ändamålsenlig gallring av handlingar,
4. ge kommunerna råd i arkivfrågor och verka för ökad enhetlighet och

samordning mellan den statliga och den kommunala arkivhanteringen, och

5. verka för att internationella och interkulturella perspektiv beaktas och

utvecklas inom Riksarkivets verksamhetsområde.

8 §

Riksarkivet ska ge ut Svenskt biografiskt lexikon och Svenskt diplo-

matarium.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

SFS 2008:1253

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008