SFS 2008:1254 Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond

081254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges
författarfond;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver

att 4 och 6 §§ förordningen (1962:652) om Sveri-

ges författarfond

1

ska ha följande lydelse.

4 §

2

Till fonden överförs av statsmedel

– 1 krona och 29 öre för varje hemlån från bibliotek av litterärt verk i

original,

– 5 kronor och 16 öre för varje referensexemplar av sådant verk,
– 64,5 öre för varje hemlån av litterärt verk i översättning till eller från

svenska språket, och

– 2 kronor och 58 öre för varje referensexemplar av sådan översättning.
Överföringen sker varje år och beräknas på antalet hemlån och referens-

exemplar för kalenderåret tre år före det år som ersättningen avser.

Med litterärt verk i original enligt första stycket avses verk som upphovs-

mannen har skrivit på svenska eller verk av en upphovsman som har sin van-
liga vistelseort i Sverige, om upphovsrätt enligt lagen (1960:729) om upp-
hovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Första stycket ska tillämpas i fråga om översättning till eller från svenska

språket om översättarens upphovsrätt enligt lagen om upphovsrätt till litte-
rära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Har ett verk två eller flera upphovsmän eller översättare gäller vad som

sägs i tredje och fjärde styckena om en av dessa uppfyller kraven.

6 §

3

Författarpenning lämnas med 77 öre för varje hemlån och 3 kronor

och 8 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättnings-
berättigade upphovsmän till ett litterärt verk, delas författarpenningen lika
mellan dem. När det gäller litterära verk, som till en väsentlig del består av
teckningar, målningar, fotografier eller musikaliska verk, får dock styrelsen
bestämma en annan fördelning av författarpenningen mellan å ena sidan för-
fattare och å andra sidan tecknare, målare, fotograf eller kompositör.

Översättarpenning lämnas med 38,5 öre för varje hemlån och 1 krona och

54 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberätti-

1

Förordningen omtryckt 1979:394.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:1210.

2

Senaste lydelse 2007:1437.

3

Senaste lydelse 2007:1437.

SFS 2008:1254

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1254

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

gade översättare till ett litterärt verk, delas översättarpenningen lika mellan
dem.

Ersättning lämnas för varje kalenderår och beräknas på antalet hemlån

och referensexemplar för kalenderåret före det år ersättningen avser.

Om ersättningen till en upphovsman för ett visst kalenderår sammanlagt

är mindre än 1 540 kronor, ska ersättningen inte betalas ut. Uppgår ersätt-
ningen till mer än 154 000 kronor, ska den minskas med 80 procent till den
del den överstiger 154 000 kronor men inte 184 800 kronor och med 90 pro-
cent till den del den överstiger 184 800 kronor.

Ersättning som för ett visst kalenderår sammanlagt tillkommer en upp-

hovsman avrundas nedåt till hela kronor.

Styrelsen kan bestämma att ersättningen till en viss upphovsman ska läm-

nas med högre belopp än vad som följer av första–femte styckena.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

;