SFS 2008:1256 Förordning om ändring i förordningen (2008:954) om ändring i delgivningsförordningen (1979:101)

081256.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:954) om ändring i
delgivningsförordningen (1979:101);

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till delgivningsförordningen

(1979:101)

1

i stället för dess lydelse enligt förordningen (2008:954) om

ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1985:273.

SFS 2008:1256

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1256

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Bilaga

2

Förteckning över myndigheter som får anlita Posten Aktiebolag
för särskild postdelgivning (4 § delgivningsförordningen)

Arrendenämnderna
Bolagsverket
Diskrimineringsombudsmannen
Domstolarna
Domstolsverket
Fastighetstaxeringsnämnderna
Finsk-svenska gränsälvskommissionen
Försäkringskassan
Hyresnämnderna
Konsumentverket/Konsumentombudsmannen
Kronofogdemyndigheten
Lantmäterimyndigheterna
Länsstyrelserna
Patent- och registreringsverket
Regeringskansliet
Rättshjälpsmyndigheten
Rättshjälpsnämnden
Skatteverket
Statens va-nämnd
Sveriges geologiska undersökning

2

Ändringen innebär bl.a. att ordet ”Bergsstaten” tagits bort ur förteckningen.