SFS 2008:1257 Förordning om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret

081257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1447) med
instruktion för Riksgäldskontoret;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1447) med instruk-

tion för Riksgäldskontoret

dels

att 16–20 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 16 § ska utgå,

dels

att 14 och 22–24 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande ly-

delse.

2 a §

Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med

myndighetens uppgifter och verksamhetsområde. För denna verksamhet ska
avgifter tas ut så att full kostnadstäckning uppnås.

14 §

Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

22 §

Regeringen utser vice ordförande i myndighetens styrelse.

23 §

Andra ärenden än de som avses i 15 § denna förordning och 4 § myn-

dighetsförordningen (2007:515) får avgöras av riksgäldsdirektören, eller om
styrelsen inte bestämt något annat, av den som riksgäldsdirektören bestäm-
mer.

24 §

1

Den som är ledamot i myndighetens styrelse eller är anställd hos

myndigheten, får inte utan tillstånd

1. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för
a) ett finansinstitut, eller
b) ett sådant företag som har inrättats av ett kreditinstitut som ett led i en

rekonstruktion och som avses i 1 kap. 2 § första stycket lagen (2008:814)
om statligt stöd till kreditinstitut, eller

2. vara anställd hos eller åta sig uppdrag för
a) ett finansinstitut, eller
b) ett sådant företag som avses i 1 b.
Tillstånd enligt första stycket meddelas av regeringen i fråga om ledamot i

styrelsen och av myndigheten i fråga om andra anställda hos myndigheten
än riksgäldsdirektören. Tillstånd enligt första stycket 1 får dock inte ges i

1

Senaste lydelse 2008:818.

SFS 2008:1257

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1257

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

fråga om ett kreditinstitut eller ett sådant företag som avses i första stycket
1 b. Tillstånd enligt första stycket 2 får i fråga om ett kreditinstitut eller ett
sådant företag som avses i första stycket 2 b ges bara för uppdrag i institut
eller företag i vilket staten äger aktier.

Ledamöterna i styrelsen och de anställda som styrelsen bestämmer får inte

utan tillstånd ha del i ett kreditinstitut eller i ett sådant företag som avses i
första stycket 1 b eller ha lån hos ett kreditinstitut. Tillstånd meddelas av re-
geringen i fråga om ordföranden och av ordföranden i fråga om övriga leda-
möter i styrelsen inklusive riksgäldsdirektören samt av myndigheten i andra
fall.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)