SFS 2008:1258 Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

081258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 1

b och 3

§§ sekretessförordningen

(1980:657)

1

och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

1 b §

2

Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering

av betydande del av befolkningen, för

1. uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anled-

ning kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider
men om uppgiften röjs,

2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart

att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den
enskilde lider men.

I fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i högst sjut-

tio år.

Verksamheten avser

1. fastighetsregistret
2. kommunala fastighetsregister
3. Rikspolisstyrelsens centrala passregister och centrala register för natio-

nella identitetskort

4. Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal
5. Statens pensionsverks pensionsregister
6. Transportstyrelsens vägtrafikregister
7. Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal
8. röstlängdsregister
9. det centrala hundregistret

3 §

3

Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i denna paragraf, i föl-

jande av myndighet utförda undersökningar, för uppgifter som avser en en-
skilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till
den enskilde. Föreskrifterna i 9 kap. 4 § första stycket tredje meningen och

1

Förordningen omtryckt 1998:1333.

2

Senaste lydelse 2008:234.

3

Senaste lydelse 2008:749.

SFS 2008:1258

Utkom från trycket
den 12 december 2008

7

SFS 2008:1173-1270

background image

2

SFS 2008:1258

andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående be-
gränsning i sekretessen anges i det följande.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser

gäller dock i fråga om

1. utredning, planering, och tillsyn samt uppföljnings- och stödverksam-

het som utförts av Krisberedskapsmyndigheten,

2. tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Järnvägsstyrelsen,
3. tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Luftfartsstyrelsen,
4. utredning, planering och tillsyn som utförts av Sjöfartsverket,
5. undersökningar som utförts av Statens räddningsverk,
6. tillsyn som utförts av Vägverket.

På regeringens vägnar

BETRICE ASK

Eva Lenberg

(Justitiedepartementet)

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar i
sekretessen

9. Livsmedelsekono-
miska institutet

ekonomiska undersök-
ningar inom jordbruks-
och livsmedelsområdet

10. Myndigheten för
samhällsskydd och be-
redskap

undersökningar av
olyckshändelser och
räddningsinsatser

11. Statens institutions-
styrelse

undersökningar inom
missbruks- och ung-
domsvården under upp-
följning efter avslutad
vård

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

background image

3

SFS 2008:1258

Bilaga

4

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

13.

utredning, planering, tillsyn och

stöd som handhas av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap

20.

tillståndsgivning och tillsyn som

handhas av Transportstyrelsen

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den
sekretessen enligt 2 § första stycket
1 gäller inte heller vid Transports-
tyrelsens tillsyn över produktsäker-
heten hos varor som är avsedda för
konsumenter eller kan antas komma
att användas av konsumenter, om in-
tresset av allmän kännedom om för-
hållande som rör risk för skada på
person har sådan vikt att uppgiften
bör lämnas ut

29.

tillståndsgivning och tillsyn en-

ligt lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet och förordningen
(1984:14) om kärnteknisk verksam-
het eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

31.

utredning, planering, tillstånds-

givning och tillsyn enligt lagen
(1984:1049) om beredskapslagring
av olja och kol och lagen (1985:635)
om beredskapslagring av naturgas
eller enligt motsvarande äldre be-
stämmelser

4

Senaste lydelse 2008:749. Ändringen innebär bl.a. att punkterna 30 och 111 upp-

hävs.

background image

4

SFS 2008:1258

Sakregister till bilagan

5

Siffrorna avser punkter i bilagan

Järnvägstrafik

15

Kammarkollegiet

113

Krigsmateriel

23

Krishantering

36, 134

36.

uppföljnings- och stödverksam-

het hos länsstyrelserna, Socialstyrel-
sen och Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap i frågor som
rör förberedelser enligt lagen
(2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid ex-
traordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap eller enligt motsva-
rande äldre bestämmelser

110.

utredning enligt lagen

(1990:712) om undersökning av
olyckor och förordningen
(1990:717) om undersökning av
olyckor eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser, särskild utred-
ning som har tillsatts av regeringen
för att utreda en sådan olycka som
avses i 2 § nämnda lag samt tillsyn
som handhas av Statens haverikom-
mission

sekretess gäller inte i ärende som
avses i 8 kap. 16 § sekretesslagen

112. tillsyn som utövas av Gransk-
ningsnämnden för radio och TV
samt utredning, tillståndsgivning
och tillsyn som handhas av Radio-
och TV-verket

sekretess gäller inte beslut i ärenden

129. utredning och planering som
handhas av Transportstyrelsen och
som avser den civila sjöfarten och
hamnskyddet

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

5

Senaste lydelse 2008:749. Ändringen innebär bl.a. att ”Järnvägsstyrelsen”, ”Krisbe-

redskapsmyndigheten”, ”Luftfartsstyrelsen” och ”Vägverket” tagits bort ur förteck-
ningen.

background image

5

SFS 2008:1258

Lotterier

25

Läkemedel

18, 33, 39

Mobila maskiner

132

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

13, 36

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

9

Transportbidrag

55

Transportstyrelsen

20, 129

Trädgårdsväxter

44

Virkesmätning

22

Växter

44, 66, 107

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;