SFS 2008:1259 Förordning om ändring i förordningen (2007:832) med instruktion för Statens pensionsverk

081259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

π

Förordning
om ändring i förordningen (2007:832) med
instruktion för Statens pensionsverk;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:832) med instruktion

för Statens pensionsverk ska ha följande lydelse.

3 §

Myndigheten får på uppdrag av en annan myndighet vidta åtgärder för

att underlätta den administrativa hanteringen av förmåner och ersättningar
enligt 2 § 1.

Myndigheten får i anslutning till sitt verksamhetsområde i begränsad om-

fattning utföra uppdragsverksamhet åt andra än statliga myndigheter under
förutsättning att den uppdraget avser har nära anknytning till statlig verk-
samhet och att de för uppdragsgivaren tillämpliga tjänstepensionsbestäm-
melserna liknar de statliga tjänstepensionsbestämmelserna.

Uppdragen ska utföras mot ersättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2008:1259

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008