SFS 2008:1260 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

081260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:824) med
instruktion för Kammarkollegiet;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:824) med instruk-

tion för Kammarkollegiet

dels

att 3, 5, 11, 19 och 20 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 6 a och 8 a §§,

av följande lydelse.

3 §

Myndigheten ska föra talan för det allmänna

1. för att ta till vara miljöintressen och andra allmänna intressen i enlighet

med vad som anges i miljöbalken,

2. mot beslut som avses i
– 19 kap. 22 § jordabalken,
– 19 kap. 4 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988),
– 4 kap. 26 § lagen (2008:990) om företagshypotek, samt
– 2 kap. 29 § sjölagen (1994:1009), och
3. i vattenrättsliga mål vid Finsk-svenska gränsälvskommissionen.

5 §

Myndigheten ska ansvara för

1. uppbörd av statens inkomster och betalning av dess utgifter, om något

annat inte följer av särskilda föreskrifter,

2. att avgöra ärenden om att ändra, upphäva eller åsidosätta vissa bestäm-

melser i gåvobrev, testamenten och stiftelseförordnanden samt avgöra vissa
andra ärenden som rör stiftelser,

3. att statens fasta egendom i övrigt, vars vård och tillsyn inte någon an-

nan har till uppgift att sköta, inte disponeras i strid med föreskrifter, att be-
vaka rätten till egendomen och föra talan för denna samt avgöra ärenden om
nyttjanderättsupplåtelser, i den utsträckning inte någon annan har till uppgift
att göra det,

4. att avgöra ärenden om jordnatur samt rättigheter och skyldigheter som

åtföljer fast egendom på grund av dess särskilda natur,

5. att när det gäller statens aktier och andelar i bolag som förvaltas av

Regeringskansliet

a) värdera och redovisa detta innehav,
b) förvara utgivna aktiebrev, om inte någon annan myndighet gör det, och
c) bevaka och redovisa utdelningar, köp, försäljningar, aktieägartillskott

och andra ekonomiska händelser,

SFS 2008:1260

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1260

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

6. att hantera ansökningsförfarandet vid bidrag till vissa särskilda projekt,

program, övrig verksamhet eller aktiviteter som regeringen eller Regerings-
kansliet beslutar om, betala ut sådana bidrag och följa upp de villkor som
kan vara förenade med bidragen, och

7. att avgöra ansökningar om bidrag enligt förordningen (1993:712) om

den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m. samt hantera
arkivering av ärenden.

6 a §

Myndigheten ska utveckla och förvalta ett upphandlingsstöd samt

driva utvecklingen av den elektroniska upphandlingen och delta i standardi-
seringsarbetet på området. I detta ingår att utveckla och sprida hjälpmedel
och metoder. Arbetet ska ske i samverkan med berörda intressenter.

8 a §

Myndigheten ska ansvara för samordningen av upphandlingen för

den offentliga förvaltningen inom området informationsteknik. Myndighe-
ten ska verka för att bästa möjliga villkor skapas för anskaffning och an-
vändning av informationsteknik inom den offentliga sektorn, samt att den
offentliga förvaltningen använder gemensamma funktioner och lösningar. I
detta arbete ska myndigheten särskilt beakta intresset av innovationer och
teknikneutrala lösningar.

11 §

Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt

1. Fideikommissnämnden,
2. Statens skaderegleringsnämnd,
3. Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
4. Statens överklagandenämnd, och
5. Resegarantinämnden.
Myndigheten utför även efter överenskommelse uppgifter åt
1. Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden,
2. Kärnavfallsfondens styrelse, och
3. Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut.

19 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

20 §

Myndighetens verksamhet enligt 4, 7, 8 a §§ och 11 § andra stycket

ska finansieras genom avgifter. Det gäller även ärenden som lämnas över en-
ligt 9 § första stycket förordningen (1995:1301) om handläggning av skade-
ståndsanspråk mot staten.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)