SFS 2008:1261 Förordning om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret

081261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:827) med
instruktion för Statskontoret;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 4 §§ förordningen (2007:827) med in-

struktion för Statskontoret ska ha följande lydelse.

1 §

Statskontoret ska på regeringens uppdrag bistå med utredningar, utvär-

deringar samt uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet
samt övergripande frågor om den offentliga förvaltningens funktionssätt. I
detta ingår att analysera verksamheter och myndigheter ur ett effektivitets-
perspektiv, redovisa effekter av statliga åtgärder samt ge underlag för om-
prövning och effektivisering.

2 §

Myndigheten har vidare till uppgift att

1. följa upp systemet för kommunalekonomisk utjämning,
2. följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling,
3. följa och analysera den strategiska kompetensförsörjningen i statsför-

valtningen,

4. bevaka vissa frågor om kvalitets- och verksamhetsutveckling i statsför-

valtningen,

5. till regeringen lämna förslag på utredningar, utvärderingar och uppfölj-

ningar, samt

6. efter överenskommelse bistå Regeringskansliet och statliga kommittéer

med metod- och utredningsstöd.

4 §

Myndigheten ska samverka med Ekonomistyrningsverket i syfte att sä-

kerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2008:1261

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008