SFS 2008:1263 Förordning om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

081263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:938) om
utbildningsbidrag för doktorander;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1995:938) om utbildnings-

bidrag för doktorander

1

ska ha följande lydelse.

2 §

2

Utbildningsbidrag ska lämnas med 15 500 kronor i månaden vid hel-

tidsstudier. Vid deltidsstudier ska utbildningsbidrag lämnas med lägst
50 procent av helt bidrag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1998:81.

2

Senaste lydelse 2006:44.

SFS 2008:1263

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008