SFS 2008:1264 Förordning om ändring i förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

081264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1158) om
statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa
föräldrar;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 25 § förordningen (1997:1158) om statsbidrag

för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar ska ha följande lydelse.

25 §

De utbildningsanordnare som får statsbidrag enligt bestämmelserna i

denna förordning är skyldiga att utvärdera verksamheten och att medverka i
den uppföljning och utvärdering som initieras av Specialpedagogiska skol-
myndigheten. Utbildningsanordnarna ska till myndigheten lämna de uppgif-
ter som den begär.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:1264

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008