SFS 2008:1265 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan, dels ändring i samma förordning

081265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om dels fortsatt giltighet av förordningen
(2003:459) om försöksverksamhet med
engelskspråkig undervisning i grundskolan, dels
ändring i samma förordning;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:459) om försöks-

verksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan, som gäller till
och med den 30 juni 2010

1

,

dels

att förordningen ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2011,

dels

att 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

2

Delar av undervisningen får anordnas på engelska språket. Under den

sammanlagda tid som sådan undervisning anordnas får högst hälften av un-
dervisningen ske på engelska språket.

4 §

En kommun som har beslutat att delta i försöksverksamheten ska an-

mäla detta till Statens skolverk. Anmälan ska innehålla uppgifter om

1. verksamheten vid den aktuella skolan,
2. motiven för att delta i försöksverksamheten,
3. hur kommunen säkerställer att de elever som undervisas inom försöks-

verksamheten får tillräckliga kunskaper i svenska språket för att nå grund-
skolans kunskapsmål i samtliga ämnen,

4. utformningen av försöksverksamheten i övrigt, och
5. hur försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas.
En kommun som upphör med försöksverksamheten ska anmäla detta till

Skolverket.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningens giltighetstid senast förlängd 2007:116.

2

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2008:1265

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008