SFS 2008:1266 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

081266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a § samt

rubrikerna närmast före 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a § socialavgiftslagen
(2000:980) ska ha följande lydelse.

2 kap.

Avgifter för personer som inte har fyllt 26 år

28 §

2

På ersättning till personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år

ska hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga arbets-
givaravgifterna betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen
anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

3 kap.

Avgifter för personer som inte har fyllt 26 år

15 a §

3

Den som vid ingången av året före taxeringsåret inte har fyllt 26 år

ska betala hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga
egenavgifterna. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med
två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 28 § tillämpas på ersättning som beta-

las ut efter den 31 december 2008.

3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 15 a § tillämpas på inkomst som upp-

bärs efter den 31 december 2008. Omfattar beskattningsåret tid såväl före
som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor
del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den
31 december 2008 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskatt-
ningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

1

Prop. 2008/09:7, bet. 2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95.

2

Senaste lydelse 2007:284.

3

Senaste lydelse 2007:284.

SFS 2008:1266

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1266

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

;