SFS 2008:1267 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

081267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift;

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän

löneavgift ska ha följande lydelse.

3 §

2

Allmän löneavgift tas ut med 7,49 procent av underlaget och tillfaller

staten.

För dem som vid årets ingång inte har fyllt 26 år tas löneavgiften ut med

en fjärdedel av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga deci-
maler faller bort.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt

1 § som betalas ut efter den 31 december 2008.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som upp-

bärs efter den 31 december 2008. Omfattar beskattningsåret tid såväl före
som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor
del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den
31 december 2008 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskatt-
ningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:7, bet. 2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95.

2

Senaste lydelse 2007:967.

SFS 2008:1267

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008