SFS 2008:1268 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

081268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt
lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (2001:1170) om sär-

skilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

2

ska ha följande ly-

delse.

5 §

3

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgif-

terna ska från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av av-
giftsunderlaget. För den del av underlaget som arbetsgivaravgifterna beräk-
nas på enligt 2 kap. 28 § socialavgiftslagen (2000:980) får avdraget inte
medföra att dessa avgifter understiger ålderspensionsavgiften enligt 2 kap.
26 § samma lag. Sammanlagt får avdrag göras med högst 7 100 kronor. Av-
draget ska i första hand göras från den allmänna löneavgiften.

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska en-

dast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.

Om flera avgiftsskyldiga ingår tillsammans i en koncern, ska de vid be-

dömningen av avdragsrätten enligt första stycket anses som en avgiftsskyl-
dig. Avdraget ska i sådant fall i första hand göras av moderföretaget. Till den
del avdraget inte kan utnyttjas av moderföretaget, får det utnyttjas av dotter-
företagen i den ordning moderföretaget bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. De nya bestämmelserna tillämpas på ersättning som betalas ut efter den

31 december 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:7, bet. 2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286.

3

Senaste lydelse 2007:286.

SFS 2008:1268

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008