SFS 2008:1272 Förordning om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

081272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om Swedfund International AB:s stöd till små och
medelstora svenska företags investeringar i
Swedfunds samarbetsländer;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om sådant stöd som Swed-

fund International AB (Swedfund) får pröva enligt lagen (2008:000) om
överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Swedfund International
AB.

Definitioner

2 §

Med små och medelstora svenska företag avses i denna förordning ett

företag eller en koncern som

1. bedriver varaktig verksamhet i Sverige,
2. har färre än 250 anställda, och
3. har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro och en

balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år.

3 §

Med samarbetsföretag avses i denna förordning ett privat, inregistrerat

företag i ett land där Swedfund verkar (samarbetsland).

Syfte med stödet

4 §

Stödet syftar till att bidra till att främja tillväxten av uthålliga, lön-

samma och produktiva små och medelstora företag i de länder där Swedfund
verkar.

Förutsättningar för stöd och dess omfattning

5 §

Swedfund får i mån av tillgång på medel besluta om stöd i form av av-

skrivningslån.

Ansökningar om stöd görs hos Swedfund.
Avskrivningslån lämnas som stöd av mindre betydelse enligt kommissio-

nens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämp-

SFS 2008:1272

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

2

SFS 2008:1272

ningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse

1

och får endast lämnas med de begränsningar som följer av den förordningen
samt av 18–20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

6 §

Stöd får ges till små och medelstora svenska företag om följande krite-

rier är uppfyllda.

1. Ett angivet samarbetsföretag finns i samarbetslandet.
2. Stödprojektet avser beprövad affärsverksamhet och kan avse såväl va-

ror som tjänster.

3. I fråga om utrustning, att utrustning som motsvarar minst lånedelens

storlek ges som gåva till samarbetsföretaget.

7 §

Stödet får omfatta minst 100 000 kr och högst 750 000 kr per projekt,

dock högst 49 procent av den beräknade totalkostnaden för projektet.

Stöd får inte ges för investeringar i fast egendom, byggnader eller för rö-

relsekostnader.

Inslaget av stöd av mindre betydelse enligt 5 § andra stycket ska motsvara

det belopp med vilket avskrivningslån beviljas.

8 §

Om projektet inte genomförs enligt plan och avtal ska stödet återbeta-

las.

9 §

Swedfund ska redovisa verksamhetens utfall och resultat i sin årsredo-

visning.

Övriga frågor

10 §

I ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i

förvaltningslagen:

4–5 §§ om serviceskyldighet och tillgänglighet,
6 § om samverkan mellan myndigheter,
7 § om snabb och enkel handläggning,
8 § om rätt till tolk,
10 § om inkomna handlingar,
11–12 §§ om jäv,
13 § om remiss,
15 § om anteckning av uppgifter,
16–17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter, och
20–21 §§ om motivering av och underrättelse om beslut.

11 §

Beslut i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas.

1

EGT L 379, 28.12.2006, s. 5–10 (Celex 32006R1998).

background image

3

SFS 2008:1272

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008