SFS 2008:1273 Lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

081273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter;

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1065) om

ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

2

Ledamoten beslutar själv om inrikes tjänsteresor och om lämpligt

färdmedel med hänsyn tagen till kostnads-, tids- eller miljöaspekter.

Riksdagsförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om användning av

färdmedel och resetjänster för vilka särskilt avtal träffats mellan riksdags-
förvaltningen och en leverantör.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2008/09:1, utg.omr. 1, bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:80.

2

Senaste lydelse 2006:998.

SFS 2008:1273

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008