SFS 2008:1274 Lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen

081274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till
riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i
riksdagen;

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 § lagen (1999:1209) om stöd

till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen ska ha föl-
jande lydelse.

10 §

2

Stödet är avsett att bekosta handläggarhjälp åt riksdagens ledamöter.

Stödet beräknas efter normen att det ska motsvara kostnaden för en politisk
sekreterare per riksdagsledamot.

Vid bestämmande av stödets storlek ska beloppet 50 300 kronor per poli-

tisk sekreterare och månad ligga till grund för beräkningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2008/09:1, utg.omr. 1, bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:80.

2

Senaste lydelse 2007:1355.

SFS 2008:1274

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008