SFS 2008:1275 Lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

081275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:183) om behandling av
personuppgifter i verksamhet med val och
folkomröstningar;

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 8 § lagen (2001:183) om be-

handling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar ska
ha följande lydelse.

2 kap.

8 §

2

Den centrala valmyndigheten och länsstyrelserna får ha direktåtkomst

till uppgifter som avses i 3–6 §§.

De kommunala valnämnderna får ha direktåtkomst till uppgifter som av-

ses i 3–5 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2008/09:42, bet. 2008/09:KU4, rskr. 2008/09:75.

2

Senaste lydelse 2003:735. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2008:1275

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008