SFS 2008:1276 Lag om ändring i vallagen (2005:837)

081276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vallagen (2005:837);

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 8 och 9 §§, 7 kap. 14 § samt

14 kap. 23 § vallagen (2005:837) ska ha följande lydelse.

5 kap.

8 §

Den centrala valmyndigheten ska upprätta ett röstkort för varje väljare.

För väljare som inte har någon känd adress eller som inte är folkbokförda
här i landet ska det upprättas röstkort bara om de begär det.

Röstkort som avses i första stycket ska skickas ut i så god tid att de kan

beräknas vara väljarna till handa senast 18 dagar före valdagen.

För varje väljare som inte är folkbokförd här i landet ska den centrala val-

myndigheten upprätta ett utlandsröstkort. Sådana röstkort ska skickas till
väljarna senast 50 dagar före valdagen.

9 §

Ett röstkort ska innehålla uppgift om

1. väljarens namn och nummer i röstlängden,
2. vilka val som väljaren får delta i, och
3. väljarens vallokal och dess öppettider.
Ett utlandsröstkort ska innehålla uppgift om
1. väljarens namn, och
2. vilket val som väljaren får delta i.

7 kap.

14 §

När ytterkuvertet gjorts i ordning ska väljarna

1. lägga kuvertet i ett omslagskuvert för brevröst,
2. lägga i antingen röstkort eller utlandsröstkort eller om väljaren inte har

tillgång till någotdera, ett adresskort som väljaren själv skrivit personnum-
mer och namn på,

3. klistra igen detta kuvert,
4. från utlandet eller ett fartyg i utrikes fart skicka kuvertet till en valmyn-

dighet.

1

Prop. 2008/09:42, bet. 2008/09:KU4, rskr. 2008/09:75.

SFS 2008:1276

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

2

SFS 2008:1276

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

14 kap.

23 §

Om en ersättare i kommunfullmäktige har utsetts till ordinarie leda-

mot eller avgått som ersättare av någon annan orsak, ska länsstyrelsen på an-
mälan av fullmäktiges ordförande göra nya uträkningar och fastställa ytterli-
gare en ersättare för varje ledamot som berörs. I de fall antalet ersättare
också efter det att ersättare avgått uppgår till minst det antal som fullmäktige
bestämt, ska en ny ersättare utses bara om ledamoten i annat fall skulle
komma att sakna ersättare som utsetts för henne eller honom.

Ersättare för en annan ledamot som utsetts i stället för en ledamot som av-

gått är de övriga kandidater som skulle ha varit ersättare för den avgångna
ledamoten.

Vid uträkningen ska 16 § tillämpas. Kan någon ersättare inte utses enligt

första stycket, utses ingen ersättare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)

;