SFS 2008:1277 Förordning om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

081277.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:61) om
behandling av personuppgifter i verksamhet med
val;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2002:61) om behandling av

personuppgifter i verksamhet med val ska ha följande lydelse.

1 §

1

Den centrala valmyndigheten enligt vallagen (2005:837) får till ett

land som inte ingår i Europeiska unionen eller är anslutet till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet föra över följande slag av personuppgifter ur
val- och folkomröstningsdatabasen samt databasen för sametingsval enligt
lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
och folkomröstningar:

1. uppgifter som finns på valsedlar, och
2. valresultat med angivande av
a) namn,
b) folkbokföringsort,
c) ålder,
d) kön, och
e) partibeteckning och valkrets för dem som har varit kandidater i allmänt

val, eller

f) beteckning på grupp, parti eller en liknande sammanslutning för dem

som har varit kandidater i val till Sametinget.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:853.

SFS 2008:1277

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;