SFS 2008:1278 Förordning om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning

081278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur
databaser vid val och folkomröstning;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:62) om utdrag ur

databaser vid val och folkomröstning

dels

att 1–5 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 6–8 §§, samt när-

mast före 6 och 8 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels

att det närmast före 1 och 2 §§ ska införas nya rubriker av följande

lydelse.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 §

1

I denna förordning finns bestämmelser om rätt till utdrag i vissa fall ur

val- och folkomröstningsdatabasen samt databasen för sametingsvalet enligt
lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
och folkomröstningar. Denna rätt, som gäller utöver rätten att ta del av all-
männa handlingar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen, avser

1. vid allmänt val: ett parti som har registrerat sin partibeteckning enligt

2 kap. vallagen (2005:837),

2. vid val till Sametinget: en grupp, ett parti eller en liknande sammanslut-

ning som har registrerats enligt 3 kap. 9 § sametingslagen (1992:1433).

För-

ordning (2008:1278).

Utdrag

2 §

2

Utdrag lämnas av

1. den centrala valmyndigheten enligt vallagen (2005:837) i samband med

allmänna val,

2. den centrala valmyndigheten, Sametinget eller länsstyrelsen i samband

med val till Sametinget.

Förordning (2008:1278).

3 §

3

Utdrag får lämnas

1. vid allmänt val: under perioden den 1 april–1 september det år då val

till riksdagen äger rum,

1

Senaste lydelse 2005:852.

2

Senaste lydelse 2004:731.

3

Senaste lydelse 2004:731.

SFS 2008:1278

Utkom från trycket
den 16 december 2008
Omtryck

background image

2

SFS 2008:1278

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

2. vid val till Sametinget: under perioden den 20 oktober före valåret–

1 maj valåret.

Utdraget ska avse samtliga personer i ett eller flera län eller i hela landet

som på grundval av förhållandena vid tidpunkten för utdraget kan antas vara
röstberättigade vid något av valen. Ett utdrag som rör val till Sametinget ska
avse personer som anmält sig för att tas upp i sameröstlängden.

Utdraget får omfatta de röstberättigades födelsetider, namn och adresser

samt uppgift om vid vilka val de har rösträtt.

Förordning (2008:1278).

4 §

4

Utdrag får lämnas

1. genom utskrift på papper,
2. genom utskrift på adressetiketter, och
3. på medium för automatiserad behandling.
Utdrag får lämnas endast en gång per grupp, parti eller liknande samman-

slutning.

Förordning (2008:1278).

5 §

5

Ett utdrag genom utskrift på adressetiketter får begränsas till att avse

ett urval av de personer som anges i 3 § andra stycket. Till grund för ett så-
dant urval får endast användas de röstberättigades födelsetider och uppgift
om vid vilka val de har rösträtt.

Förordning (2008:1278).

Kostnader m.m.

6 §

För utdrag ska beställaren betala samtliga de kostnader som uppkom-

mer hos den utlämnande myndigheten. För utdrag enligt 4 § första stycket 1
och 3 behöver avgift dock inte betalas av

1. vid allmänt val: ett parti som vid något av de två senaste valen till riks-

dagen har fått mer än en procent av rösterna i hela landet,

2. vid val till Sametinget: en grupp, ett parti eller en liknande sammanslut-

ning som har registrerats enligt 3 kap. 9 § sametingslagen (1992:1433).

För-

ordning (2008:1278).

7 §

Den myndighet som ska lämna ett utdrag bestämmer hur och vid vil-

ken tidpunkt utdraget ska beställas och hur det ska utformas.

Förordning

(2008:1278)

.

Överklagande

8 §

Ett beslut om kostnader enligt 6 § får överklagas hos Skatteverket.

Verkets beslut får inte överklagas.

Förordning (2008:1278).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 2004:731.

5

Senaste lydelse 2004:731.