SFS 2008:1279 Förordning om ändring i valförordningen (2005:874)

081279.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i valförordningen (2005:874);

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om valförordningen (2005:874)

dels

att 1 och 3�16 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande ly-

delse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande ly-

delse.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

Förordningens innehåll

1 §

1

Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till vallagen

(2005:837). Föreskrifterna avser

1. den centrala valmyndigheten (2 och 2 a §§),
2. Lantmäteriet (3 §),
3. anmälan av kandidater (4 §),
4. valsedlar (5 och 6 §§),
5. kuvert (7 §),
6. anteckningar och protokoll (8�13 §§),
7. redovisning av valresultat i vissa fall (14 och 15 §§), och
8. bemyndigande (16 §).

Förordning (2008:1279).

Den centrala valmyndigheten

2 §

Valmyndigheten är central valmyndighet.

2 a §

Valmyndigheten ska i samverkan med den beslutande myndigheten

se till att ett beslut om att tilldela en väljare andra personuppgifter än de
verkliga inte leder till att väljaren kan rösta mer än en gång vid samma val.

Förordning (2008:1279).

1

Senaste lydelse 2008:689.

SFS 2008:1279

Utkom från trycket
den 16 december 2008
Omtryck

background image

2

SFS 2008:1279

Lantmäteriet

3 §

2

Lantmäteriet ska tillhandahålla valmyndigheterna den fastighetsinfor-

mation dessa behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt vallagen
(2005:837).

Förordning (2008:1279).

Anmälan av kandidater

4 §

Anmälan av kandidater enligt 2 kap. vallagen (2005:837) ska göras hos

Valmyndigheten när det gäller val till Europaparlamentet och i övrigt hos
länsstyrelsen.

Förordning (2008:1279).

Valsedlar

Färger och utformning

5 §

Valsedlar ska vara

1. för ordinarie val till riksdagen: gula,
2. för extra val till riksdagen: vita,
3. för val till landstingsfullmäktige: blå,
4. för val till kommunfullmäktige: vita,
5. för val till Europaparlamentet: vita.
Valsedlar ska vara utformade på det sätt som framgår av bilagan till denna

förordning.

Förordning (2008:1279).

Beställning av valsedlar

6 §

Beställning av valsedlar görs hos Valmyndigheten när det gäller val till

Europaparlamentet och i övrigt hos länsstyrelsen.

Partier som beställer valsedlar ska betala samtliga kostnader för framställ-

ning och leverans av valsedlarna. Kostnaderna ska delas upp i en fast och en
rörlig del. De ska betalas i förskott.

Av 6 kap. 8 § vallagen (2005:837) framgår att partier i vissa fall har rätt

till valsedlar på statens bekostnad.

Förordning (2008:1279).

Kuvert

7 §

Valkuvert, ytterkuvert för budröst samt ytterkuvert för brevröst ska

vara utformade på det sätt som framgår av bilagan till denna förordning.

Förordning (2008:1279).

Anteckningar och protokoll

Valnämndens behandling av fönsterkuvert m.m.

8 §

Valnämnden ska under tiden fram till dess att röstmottagningen har av-

slutats föra anteckningar om hur många fönsterkuvert och omslagskuvert för
brevröst som nämnden har fått och vad nämnden har gjort med dessa.

2

Senaste lydelse 2008:689.

background image

3

SFS 2008:1279

Anteckningar enligt första stycket ska föras in i val- och folkomröstnings-

databasen.

Förordning (2008:1279).

Röstmottagning i vallokal

9 §

Under röstmottagningen ska röstmottagarna i protokollet anteckna

1. hur många röster de tagit emot från valnämnden och från röstningsloka-

ler,

2. om röstmottagarna har vägrat ta emot valkuvert eller ytterkuvert för

budröst och anledningen till detta, och

3. om ångerröstning förekommit.

Förordning (2008:1279).

10 §

Vid den preliminära rösträkningen ska röstmottagarna för varje val i

protokollet anteckna

1. antalet valkuvert som tas ur valurnan och antalet röstande enligt röst-

längden och om antalet inte stämmer den sannolika orsaken till skillnaden,

2. antalet godkända valsedlar uppdelade efter partibeteckning,
3. antalet valsedlar som inte har godkänts därför att de saknar partibeteck-

ning, och

4. antalet valkuvert som innehåller valsedlar som av andra skäl inte har

godkänts eller som är tomma.

Förordning (2008:1279).

11 §

Protokollet ska skrivas under av två av röstmottagarna, däribland ord-

föranden.

Förordning (2008:1279).

Valnämndens preliminära rösträkning

12 §

I samband med valnämndens preliminära rösträkning ska nämnden

för varje val i protokollet anteckna

1. hur många kuvert enligt 12 kap. 1 § andra stycket vallagen (2005:837)

som föreligger vid rösträkningen, och

2. de uppgifter som anges i 10 § när det gäller resultatet av valnämndens

rösträkning.

Förordning (2008:1279).

Länsstyrelsens slutliga rösträkning och mandatfördelning

13 §

Vid sin slutliga rösträkning ska länsstyrelsen i protokollet anteckna

1. antalet godkända valsedlar för varje partibeteckning och lista som har

fått mandat samt antalet godkända personröster och fördelningen av dessa,

2. antalet godkända valsedlar för övriga partibeteckningar,
3. antalet ogiltiga valsedlar, och
4. antalet valsedlar som är ogiltiga därför att de saknar partibeteckning.
Vid fördelningen av mandat vid val till landstings- och kommunfullmäk-

tige ska länsstyrelsen i protokollet dessutom anteckna

1. mandatfördelningen,
2. vilka listor som förekommit med kandidater för de partier som har fått

mandat,

3. vilka kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal, och
4. vilka ledamöter och ersättare som har utsetts.

Förordning (2008:1279).

background image

4

SFS 2008:1279

Redovisning av valresultat i vissa fall

14 §

Valmyndigheten och länsstyrelserna ska beträffande partier som inte

fått mandat i ett val redovisa antalet godkända valsedlar

1. vid val till riksdagen och Europaparlamentet: senast två månader efter

valdagen,

2.

vid övriga val: senast tre månader efter valdagen.

Förordning

(2008:1279).

15 §

Om mindre än hälften av det bestämda antalet ledamöter har utsetts

vid val till landstings- eller kommunfullmäktige, ska länsstyrelsen anmäla
detta till Valprövningsnämnden.

Förordning (2008:1279).

Bemyndigande

16 §

Valmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

1. avgifter vid beställning av valsedlar och kuvert,
2. papperskvalitet och färgnyanser för valsedlar samt vilken administrativ

information som ska finnas på dessa,

3. utformningen av röstkort, kuvert och omslag,
4. blanketter för röstlängd, protokoll och väljarförteckningar, och
5. vilken administrativ information som ska finnas i protokoll som förs av

valnämnderna och länsstyrelserna.

Förordning (2008:1279).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)

background image

5

SFS 2008:1279

Bilaga

Utformning av valsedlar

En valsedel ska utformas enligt vad som framgår nedan och får, på därför
avsedda utrymmen, förses endast med sådana uppgifter som anges där.

1. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 § 2 vallagen (2005:837)

Framsida

1. Utrymme för valbeteckning

2. Utrymme för partibeteckning

3. Utrymme för upplysning om anmälda kandidater

4. Utrymme för upplysning om kandidater

Signallinjer

6. Valkretsbeteckning
7. Listtypsbeteckning

5.

background image

6

SFS 2008:1279

Baksida

8. Utrymme för uppgifter om kandidater

9. Listtypsbeteckning (se 7)

background image

7

SFS 2008:1279

På valsedlarna får det utöver varje kandidats namn finnas följande uppgifter
om kandidaten:
1. ålder,
2. yrke eller titel,
3. adress,
4. telefonnummer,
5. partitillhörighet eller liknande uppgift.
Uppgifterna får omfatta högst två rader per kandidat.

För de angivna fälten på en valsedel ska följande marginaler användas:

1. valsedels framsida:
a) vänster samt höger sidmarginal till 1, 2, 3 och 4 samt 6 och 7: 10 milli-

meter,

b) valsedels överkant till 1: 4 millimeter,
c) avstånd mellan 1 och 2: 2,45 millimeter,
d) avstånd mellan 2 och 3: 2,45 millimeter,
e) avstånd mellan 3 och 4: 2,45 millimeter,
f) avstånd mellan 4 och 6: 3,6 millimeter,
2. valsedels baksida:
a) vänster samt höger sidmarginal till 8 och 9: 10 millimeter,
b) valsedelns överkant till 8: 11 millimeter,
c) avstånd mellan 8 och 9: 7,6 millimeter.

background image

8

SFS 2008:1279

2. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 § 1 respektive 3 vallagen (2005:837)

De fält som har samma beteckning som enligt 1 ovan ska ha samma margi-
naler som anges där.

background image

9

SFS 2008:1279

Utformning av valkuvert

Valkuvert ska ha storleken 155

�

123 millimeter och vara utformade enligt

följande:

background image

10

SFS 2008:1279

Utformning av ytterkuvert för budröst

Ytterkuvert för budröst ska ha storleken 210

�

148 millimeter och vara utfor-

made enligt följande:

background image

11

SFS 2008:1279

Utformning av ytterkuvert för brevröst

Ytterkuvert för brevröst ska ha storleken 210

�

148 millimeter och vara utfor-

made enligt följande:

Förordning (2008:1279).

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008