SFS 2008:1280 Förordning om val till Sametinget

081280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning om val till Sametinget;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens innehåll

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till sametings-

lagen (1992:1443) om val till Sametinget. Föreskrifterna avser

1. valsedlar (2 och 3 §§),
2. kuvert (4 §),
3. anteckningar och protokoll (5 §), och
4. bemyndigande (6 §).

Valsedlar

Färg, format och utformning

2 §

Valsedlar ska vara vita och ha det format och den utformning som

framgår av bilagan till denna förordning.

Beställning av valsedlar

3 §

Beställning av valsedlar görs hos Valmyndigheten.

Kuvert

4 §

Valkuvert samt röstkort och ytterkuvert för brevröst ska vara utfor-

made på det sätt som framgår av bilagan till denna förordning.

Anteckningar och protokoll

Länsstyrelsens slutliga rösträkning och mandatfördelning

5 §

Vid sin slutliga rösträkning ska länsstyrelsen, utöver vad som framgår

av 3 kap. 24–30 §§ sametingslagen (1992:1443), i protokollet anteckna

1. antalet godkända valsedlar för varje registrerad grupp, parti eller sam-

manslutning och lista som har fått mandat samt antalet godkända per-
sonröster och fördelningen av dessa,

2. antalet godkända valsedlar för övriga registrerade grupper, partier eller

sammanslutningar, och

3. antalet ogiltiga valsedlar.

SFS 2008:1280

Utkom från trycket
den 16 december 2008

2

SFS 2008:1271–1305

background image

2

SFS 2008:1280

Vid fördelningen av mandaten ska länsstyrelsen i protokollet dessutom

anteckna

1. mandatfördelningen,
2. vilka listor som förekommit med kandidater för de registrerade partier,

grupper och sammanslutningar som fått mandat,

3. vilka kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal, och
4. vilka ledamöter och ersättare som har utsetts.

Bemyndigande

6 §

Valmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

1. avgifter vid beställning av valsedlar utöver det antal som registrerade

partier, grupper eller sammanslutningar ska få utan kostnad,

2. papperskvalitet för valsedlar samt vilken administrativ information som

ska finnas på valsedlarna,

3. utformningen av kuvert och omslag,
4. blanketter för röstlängd, kuvert och väljarförteckningar, och
5. vilken administrativ information som ska finnas i protokoll som förs av

länsstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

3

SFS 2008:1280

Bilaga

Utformning av valsedlar

En valsedel ska ha storleken 105

×

148 millimeter och utformas enligt vad

som framgår nedan och får, på därför avsedda utrymmen, förses endast med
sådana uppgifter som anges där.

Valsedlar som avses i 3 kap. 10 § sametingslagen (1992:1443)

Framsida

background image

4

SFS 2008:1280

Baksida

background image

5

SFS 2008:1280

På valsedlarna får det utöver varje kandidats namn finnas följande uppgifter
om kandidaten:
1. ålder,
2. yrke eller titel,
3. adress,
4. telefonnummer,
5. partitillhörighet eller liknande uppgift.
Uppgifterna får omfatta högst två rader per kandidat.

För de angivna fälten på en valsedel ska följande marginaler användas:
1. valsedels framsida:
a) vänster samt höger sidmarginal till 1, 2, 3, 4 och 5: 10 millimeter,
b) valsedels överkant till 1: 4 millimeter,
c) avstånd mellan 1 och 2: 2,45 millimeter,
d) avstånd mellan 2 och 3: 2,45 millimeter,
e) avstånd mellan 3 och 4: 2,45 millimeter,
f) avstånd mellan 4 och 5: 7,6 millimeter,
2. valsedels baksida:
a) vänster samt höger sidmarginal till 6 och 7: 10 millimeter,
b) valsedelns överkant till 6: 11 millimeter,
c) avstånd mellan 6 och 7: 7,6 millimeter.

background image

6

SFS 2008:1280

Utformning av valkuvert

Valkuvert ska ha storleken 123

×

155 millimeter och vara utformade enligt

följande:

background image

7

SFS 2008:1280

Utformning av röstkort och ytterkuvert för brevröst

Ytterkuvert för brevröst ska ha storleken 115

×

200 millimeter och vara utfor-

made enligt följande:

Framsida

Baksida

[datum]

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008