SFS 2008:1281 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2009

081281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar
och vissa andra utlänningar för år 2009

1

;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån till hemutrust-

ning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemut-
rustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 5 procent för år
2009.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1

Senaste förordning i ämnet 2007:1305.

SFS 2008:1281

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008